Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Τήρηση βιβλίων λογιστικών απλογραφικών ή διπλογραφικών και σύνταξη όλων των συναφών καταστάσεων και υποβολή αυτών.
  • Υποβολή τριμηνιαίων καταστάσεων εσόδων – εξόδων στο taxis ανά πελάτη, Ζήτα Η/Τ, ανά προμηθευτή, παρακρατούμενων φόρων π.χ. ΦΜΥ.
  • Υποβολή ΦΠΑ, εκκαθαριστική ΦΠΑ, και ενδοκοινοτικών καταστάσεων.
  • Δηλώσεις εταιρειών, Ε3, Ε5 κ.τ.λ..
  • Σύνταξη Ισολογισμού και λοιπών καταστάσεων.
  • Διαρκής ενημέρωση της πορείας της επιχείρησή σας.

Τηλ. Αρτέμιδα: +30 (22940) 80314
Τηλ. Άνδρος: +30 (22820) 24214
Λήψη νέων