Μισθοδοσία

  • Προσλήψεις προσωπικού.
  • Σύνταξη ατομικής σύμβασης εργασίας.
  • Υπολογισμός μισθοδοσίας.
  • Σύνταξη αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας.
  • Απολύσεις – οικειοθελείς αποχωρήσεις.
  • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ.
  • Βεβαιώσεις αποδοχών.
  • Σύνταξη και υποβολή Ε7.
  • Λοιπές εργασίες μισθοδοσίας.
  • Παρακρατούμενοι φόροι.

Τηλ. Αρτέμιδα: +30 (22940) 80314
Τηλ. Άνδρος: +30 (22820) 24214
Λήψη νέων